ស្ត្រី និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា÷ ពន្លឿនការបង្កើតថ្មី និងភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ

29 July 2023 by veasna vy0
343748418_1517949369036198_5538920795185538539_n.jpg
ចួលរួមទិវិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ” ស្ត្រី និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា÷ ពន្លឿនការបង្កើតថ្មី និងភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ”
ដើម្បីចូលរួមលើកតម្តើង និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរ ស្នាដៃកសិករខ្មែរ ស្ករត្នោតខ្មែរ សូមបងប្អូនជួយ Like និង share ផេកនេះម្នាក់មួយផង។ សូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


logo-sticky

Kampong Speu palm sugar: Protected Geographical Indication
Produced naturally from the sap of the inflorescences of the sugar palm tree (Borassus flabellifer, or Palmyra Palm), Kampong Speu palm sugar owes its delicate flavors to its particular terroir and to the traditional know-how of Cambodian peasants. The Protected Geographical Indication gives you the guarantee of the origin and quality of this exceptional sugar.

© Kampong Speu Palm Sugar Association All rights reserved.